Love vs रक्सी


Love : पागल बनाउछ 
रक्सी : मूड fresh बनाउछ 
लभ : निन्द्रा लाग्दैन 
रक्सी : पिये पछी निन्द्रा दामी लाग्छ 
Love : gf को dad र दाजुको धुलाई खाइन्छ 
रक्सी : खाय पछी आफु DON भइन्छ 
Love : मा date को rs 1000 
रक्सी : 1 bottle को rs 250 
Love : सबैको सुन्नु पर्छ 
रक्सी : पेयो पछी सबैलाई सुनाउन पाइन्छ 
Love : आफ्नो gf राम्रो लाग्छ 
रक्सी : अरुको gf राम्रो लाग्छ:D:)) 

No comments

Powered by Blogger.